Tuesday, 07/04/2020 - 07:51|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Cao Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ toán học
  • Điện thoại:
   0911.459.345 hoặc 0976.656.811
  • Email:
   trancaohoang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Đặng Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lí
  • Điện thoại:
   0941100369
  • Email:
   dangvanhai.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0985042047
  • Email:
   lethihaivan.thpt@quangtri.gov.vn