Tuesday, 07/04/2020 - 08:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Bạch Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Tin học
  • Điện thoại:
   0915002729
  • Email:
   nguyenthibachmai.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Tố Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Khoa học máy tính
  • Điện thoại:
   0914191357
  • Email:
   nguyenthitochau.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Hoàng Hải Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Tin học
  • Điện thoại:
   0944090678
  • Email:
   tranhoanghaihoa.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Công Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Tin học
  • Điện thoại:
   0914534231
  • Email:
   trancongthang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trương Thị Mỹ Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0942252236
  • Email:
   truongthimylien.thpt@quangtri.gov.vn