Thứ năm, 02/04/2020 - 16:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Hồ Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Lịch sử
  • Điện thoại:
   0915.001.569
  • Email:
   hothilananh.thpt@quangtri.gov.vn
 • Đào Lê Duy Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM-TKHĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học GDCT
  • Điện thoại:
   0914.829.345
  • Email:
   daoleduytan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Lịch sử
  • Điện thoại:
   0982.808.087
  • Email:
   hoangchau.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0944.449.298
  • Email:
   tranthanhthuy.thpt@quangtri.gov.vn
 • Vũ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0982.808.087
  • Email:
   vuthidung.thpt@quangtri.gov.vn
 • Ngô Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Lịch sử
  • Điện thoại:
   0915.331.335
  • Email:
   ngothithuha.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học GDCT
  • Điện thoại:
   0916.455.357
  • Email:
   lethihai.thpt@quangtri.gov.vn