Sunday, 29/03/2020 - 01:25|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Sinhhọc
  • Điện thoại:
   0915112796
  • Email:
   nguyenthiha.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Sinhhọc
  • Điện thoại:
   0946516486
  • Email:
   hoangthisa.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0935399001
  • Email:
   hoangthithanh.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Ngọc Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Sinhhọc
  • Điện thoại:
   0822000468
  • Email:
   nguyenngoctinh.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Sinhhọc
  • Điện thoại:
   0942080131
  • Email:
   nguyenbichvan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Sinhhọc
  • Điện thoại:
   0914862123