Thursday, 02/04/2020 - 15:35|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trương Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0948087555
  • Email:
   truongthithuhien.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0918721486
  • Email:
   tranthingab.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0985042047
  • Email:
   lethihaivan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0919857773
  • Email:
   tranthingocha.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Hồng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0977184357
  • Email:
   tranthihonghai.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0918974217
  • Email:
   nguyenvanha.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Minh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   915054658
  • Email:
   nguyenminhhoang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Lam Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0818974818
  • Email:
   tranthilamgiang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hà Thị Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0919687050
  • Email:
   hathingocdung.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0918458579
  • Email:
   hoangthigiang.thpt@quangtri.gov.vn