Tuesday, 07/04/2020 - 08:18|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Hữu Nhớ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0903585005
  • Email:
   tranhuunho.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trương Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0942276357
  • Email:
   truongthihongvan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trương Thị Hiền Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0915059558
  • Email:
   truongthihiengiang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Cao Thi Hải Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0914861123
  • Email:
   caothihailinh.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Hồ Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0913411244
  • Email:
   nguyenhohongthai.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0917209686
  • Email:
   tranthithuytrang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0919325234
  • Email:
   nguyenthikimphuong.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hàn Hà Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0942229009
  • Email:
   hanhani.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thụy Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0982553705
  • Email:
   nguyenthuyngoclinh.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0943713111
  • Email:
   nguyenthibichthao.thpt@quangtri.gov.vn