Tuesday, 07/04/2020 - 07:39|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Địa lí
  • Điện thoại:
   0972137345
  • Email:
   nguyenthihien.thpt@quangtri.gov.vn
 • Đặng Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lí
  • Điện thoại:
   0941100369
  • Email:
   dangvanhai.thpt@quangtri.gov.vn
 • Thiều Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Địa lí
  • Điện thoại:
   08465144123
  • Email:
   thieuthithuytrang.thpt@quangtri.gov.vn