Tuesday, 07/04/2020 - 08:06|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Đặng Hoàng Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0983626159
  • Email:
   danghoangquy.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Ngọc Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Vật Lí
  • Điện thoại:
   0942789900
  • Email:
   tranngocsang.thpt@quangtri.gov.vn