Thursday, 21/03/2019 - 00:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Mỗi hình thức đề nghị khen thưởng lập một báo cáo độc lập, chẳng hạn: Nếu Đ/c Nguyễn Văn A được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh thì phải làm hai báo cáo thành tích:
Ngày ban hành:
28/04/2016
Ngày hiệu lực:
28/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/04/2016
Ngày hiệu lực:
22/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2016
Ngày hiệu lực:
19/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực